Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Lê Ngọc Hưng
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Xây Dựng Quý Đức
Tiểu sử :

Họ và Tên:      LÊ NGỌC HƯNG              

Ngày sinh :  16 / 06 /1980

Nghề nghiệp:   Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ:          Giám đốc

Tên Công ty : Công ty TNHH Xây dựng Quý Đức

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh Vận tải hàng hóa bằng phương tiện thủy nội địa

Địa chỉ doanh nghiệp : Xã Sơn Đông – Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện Thoại : 0984 855 123                                          

   Email: congtyquyduc123@gmail.com 

Địa chỉ nhà riêng : Phường Bạch Hạc – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

 

Tên công ty : Công ty TNHH Xây Dựng Quý Đức
Địa chỉ doanh nghiệp : Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0984 855 123
Fax :
Email : congtyquyduc123@gmail.com
Thông tin doanh nghiệp :

Hä tªn:            LÊ NGỌC HƯNG                                                          Nam ´      N÷  

Ngµy th¸ng n¨m sinh :  16 / 06 /1980

NghÒ nghiÖp:   Kỹ sư Xây dựng

Chøc vô:          Giám đốc

Doanh nghiÖp : Công ty TNHH Xây dựng Quý Đức

Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: Kinh doanh Vận tải hàng hóa bằng phương tiện thủy nội địa

§Þa chØ doanh nghiÖp : Xã Sơn Đông – Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc

§iÖn tho¹i : 0984 855 123                                             Fax: ...............................................

Website: ...............................................................    Email: congtyquyduc123@gmail.com 

§Þa chØ nhµ riªng: Phường Bạch Hạc – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

§iÖn tho¹i:....................................................................  Mobile: 0984 855 123

Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội 1:
0903 467 667
Văn phòng hội 2:
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty Bảo Hiểm Pjico Vĩnh Phúc
Ngày sinh:11/06/1975
Công ty Cổ phần Việt Pháp
Ngày sinh:25/06/1967
Công ty TNHH TM & Vận tải Luận Khánh
Ngày sinh:02/06/1971
Công ty TNHH XD & TM Bình Xuyên
Ngày sinh:19/06/1974
Công ty TNHH Xây Dựng Quý Đức
Ngày sinh:16/06/1980
Công ty TNHH MTV Lương Bằng
Ngày sinh:16/06/1972
Công ty CP Thương Mại MDC
Ngày sinh:22/06/1984
Công ty CP PT Minh Thành
Ngày sinh:06/06/1976
Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Trường Phú
Ngày sinh:10/06/1978
Công ty TNHH Nguyễn Trần PB
Ngày sinh:13/06/1987
http://www.hpvinhphuc.com.vn/ bao hiem pjico dongabank vancat vietphap vietinbank vietphap bao hiem pjico dongabank http://www.hpvinhphuc.com.vn/