Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Lê Ngọc Hưng
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Xây Dựng Quý Đức
Tiểu sử :

Họ và Tên:      LÊ NGỌC HƯNG              

Ngày sinh :  16 / 06 /1980

Nghề nghiệp:   Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ:          Giám đốc

Tên Công ty : Công ty TNHH Xây dựng Quý Đức

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh Vận tải hàng hóa bằng phương tiện thủy nội địa

Địa chỉ doanh nghiệp : Xã Sơn Đông – Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện Thoại : 0984 855 123                                          

   Email: congtyquyduc123@gmail.com 

Địa chỉ nhà riêng : Phường Bạch Hạc – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

 

Tên công ty : Công ty TNHH Xây Dựng Quý Đức
Địa chỉ doanh nghiệp : Sơn Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0984 855 123
Fax :
Email : congtyquyduc123@gmail.com
Thông tin doanh nghiệp :

Hä tªn:            LÊ NGỌC HƯNG                                                          Nam ´      N÷  

Ngµy th¸ng n¨m sinh :  16 / 06 /1980

NghÒ nghiÖp:   Kỹ sư Xây dựng

Chøc vô:          Giám đốc

Doanh nghiÖp : Công ty TNHH Xây dựng Quý Đức

Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: Kinh doanh Vận tải hàng hóa bằng phương tiện thủy nội địa

§Þa chØ doanh nghiÖp : Xã Sơn Đông – Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc

§iÖn tho¹i : 0984 855 123                                             Fax: ...............................................

Website: ...............................................................    Email: congtyquyduc123@gmail.com 

§Þa chØ nhµ riªng: Phường Bạch Hạc – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

§iÖn tho¹i:....................................................................  Mobile: 0984 855 123

Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty Cổ phần PCCC Cát Tường
Ngày sinh:28/08/1986
Công ty TNHH SX & TM Nam Đạt
Ngày sinh:19/08/1966
Công ty CP SX & TM Kỳ Hoài
Ngày sinh:19/08/1971
Công ty TNHH XD & TM Cường Minh
Ngày sinh:17/08/1970
Công ty TNHH Tuổi trẻ An Bình
Ngày sinh:29/08/1980
Công ty CP Môi Trường Công nghiệp Hà Nội 10
Ngày sinh:02/08/1984
Công ty CP CD Victory
Ngày sinh:08/08/1976
Công ty TNHH Tùng Ân
Ngày sinh:14/08/1978
http://www.hpvinhphuc.com.vn/ bao hiem pjico dongabank vancat vietphap vietinbank vietphap bao hiem pjico dongabank http://www.hpvinhphuc.com.vn/