Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Thị Sinh
Chức vụ : Giám đốc
Doanh nghiệp : Công ty CP SX & TM Kỳ Hoài
Tiểu sử :

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

 

  1. 1.     Thông tin chung

-         Tên Doanh nghiếp: Công ty CP sản xuất và thương mại Kỳ Hoài.

-         Ngày thành lập: ngày 06 tháng 02 năm 2007

-         Địa chỉ:.Số 90-Đường Hai Bà Trưng-P.Hùng Vương-TX Phúc Yên-VP

-         Điện thoại:02113.868.759             Fax:02113.875.503

-         Email: info@kyhoai.com.vn      Website:kyhoai.com.vn

  1. 2.     Thông tin về doanh nghiệp

-         Ngành nghề kinh doanh:Sản xuất và Thương mại mành,rèm,ga,gối ,chăn, đệm. Nội thất văn phòng, gia đình, khách sạn.

-          Giới thiệu về doanh nghiệp :

C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i Kú Hoµi tiÒn th©n lµ hé kinh doanh s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû 80. Sau nhiÒu n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi t­ c¸ch lµ hé t­ nh©n chuyªn s¶n xuÊt vµ mua b¸n c¸c mÆt hµng “Ch¨n, ga, gèi, rÌm, ph«ng cê héi tr­¬ng, th¶m tr¶i sµn, ®å trang trÝ néi thÊt v¨n phßng, néi thÊt gia ®×nh...”, chóng t«i ®· tÝch luü ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm còng nh­ g©y ®­îc nhiÒu uy tÝn víi kh¸ch hµng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i. §Ó theo kÞp sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc còng nh­ sù c¹nh tranh gay g¾t trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, hé chóng t«i chuyÓn ®æi thµnh Doanh nghiÖp t­ nh©n Kú Hoµi vµo ®Çu n¨m 2004 vµ sau nhiÒu n¨m ho¹t ®éng cïng víi sù ph¸t triÓn ®i lªn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, Doanh nghiÖp t­ nh©n Kú Hoµi ®· chuyÓn ®æi thµnh C«ng ty Cæ phÇn S¶n xuÊt vµ Th­¬ng m¹i Kú Hoµi theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 1903000258 do Phßng ®¨ng ký kinh doanh – Së kÕ ho¹ch & ®Çu t­ tØnh VÜnh Phóc cÊp ngµy 29/01/2007 vµ giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh söa ®æi ngµy 07 th¸ng 08 n¨m 2014

-   Vèn ®iÒu lÖ: 5.600.000.000 ® (N¨m tû s¸u tr¨m ngµn ®ång ch½n.)

-   Tªn giao dÞch b»ng tiÕng viÖt: c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i kú hoµi

-   Tªn b»ng tiÕng n­íc ngoµi: ky hoai production and traing joint stock company

-   Tªn viÕt t¾t: ky hoai,,,,jsc

-         Cam kết trích % doanh thu:Công ty cam kết trích doanh thu 2%.

-         Chiết khấu giảm giá cho các hội viên trong hội:Từ 2% đến 8% tùy thuộc vào từng mặt hàng.

 

Tên công ty : Công ty CP SX & TM Kỳ Hoài
Địa chỉ doanh nghiệp : Số 90, đường Hai Bà Trưng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0965585885
Fax : 02113875506
Email : info@kyhoai.com.vn
Thông tin doanh nghiệp :

 

THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP

 

  1. 1.     Thông tin chung

-         Tên Doanh nghiếp: Công ty CP sản xuất và thương mại Kỳ Hoài.

-         Ngày thành lập: ngày 06 tháng 02 năm 2007

-         Địa chỉ:.Số 90-Đường Hai Bà Trưng-P.Hùng Vương-TX Phúc Yên-VP

-         Điện thoại:02113.868.759             Fax:02113.875.503

-         Email: info@kyhoai.com.vn      Website:kyhoai.com.vn

  1. 2.     Thông tin về doanh nghiệp

-         Ngành nghề kinh doanh:Sản xuất và Thương mại mành,rèm,ga,gối ,chăn, đệm. Nội thất văn phòng, gia đình, khách sạn.

-          Giới thiệu về doanh nghiệp :

C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i Kú Hoµi tiÒn th©n lµ hé kinh doanh s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû 80. Sau nhiÒu n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi t­ c¸ch lµ hé t­ nh©n chuyªn s¶n xuÊt vµ mua b¸n c¸c mÆt hµng “Ch¨n, ga, gèi, rÌm, ph«ng cê héi tr­¬ng, th¶m tr¶i sµn, ®å trang trÝ néi thÊt v¨n phßng, néi thÊt gia ®×nh...”, chóng t«i ®· tÝch luü ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm còng nh­ g©y ®­îc nhiÒu uy tÝn víi kh¸ch hµng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i. §Ó theo kÞp sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc còng nh­ sù c¹nh tranh gay g¾t trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, hé chóng t«i chuyÓn ®æi thµnh Doanh nghiÖp t­ nh©n Kú Hoµi vµo ®Çu n¨m 2004 vµ sau nhiÒu n¨m ho¹t ®éng cïng víi sù ph¸t triÓn ®i lªn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, Doanh nghiÖp t­ nh©n Kú Hoµi ®· chuyÓn ®æi thµnh C«ng ty Cæ phÇn S¶n xuÊt vµ Th­¬ng m¹i Kú Hoµi theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 1903000258 do Phßng ®¨ng ký kinh doanh – Së kÕ ho¹ch & ®Çu t­ tØnh VÜnh Phóc cÊp ngµy 29/01/2007 vµ giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh söa ®æi ngµy 07 th¸ng 08 n¨m 2014

-   Vèn ®iÒu lÖ: 5.600.000.000 ® (N¨m tû s¸u tr¨m ngµn ®ång ch½n.)

-   Tªn giao dÞch b»ng tiÕng viÖt: c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i kú hoµi

-   Tªn b»ng tiÕng n­íc ngoµi: ky hoai production and traing joint stock company

-   Tªn viÕt t¾t: ky hoai,,,,jsc

-         Cam kết trích % doanh thu:Công ty cam kết trích doanh thu 2%.

-         Chiết khấu giảm giá cho các hội viên trong hội:Từ 2% đến 8% tùy thuộc vào từng mặt hàng.

 

Hỗ trợ trực tuyến
Văn Phòng Hội :
0978 285 087
Sinh nhật hội viên
Công ty cổ phần Quốc tế Toàn Thắng
Ngày sinh:12/07/1977
HTX VLXD Tuổi Trẻ
Ngày sinh:09/07/1972
Công ty TNHH TM Ngọc Yến
Ngày sinh:11/07/1960
Công ty TNHH MTV Lê Anh Thơ
Ngày sinh:09/07/1984
Ngân Hàng TMCP Đông Á – CN Vĩnh Phúc
Ngày sinh:29/07/1981
Công ty cp Xuân Mai - Đạo Tú
Ngày sinh:22/07/1979
Cơ sở may Việt Mười
Ngày sinh:08/07/1978
Công ty TNHH Công nghiệp Ô Tô Quang Vinh
Ngày sinh:19/07/1967
dongabank vancat vietinbank toanthang bao hiem pjico dongabank vancat vietphap htxvlxdtuoitrevp bao hiem xuan thanh