Văn bản mới
30/06/2016 08:06 AM
Nội dung sửa đổi luật thuế GTGT áp dụng từ 1-7-2016
Sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12
25/02/2014 08:02 AM
Tháng 02/2014 rất nhiều chính sách mới thuộc các lĩnh vực như: Thuế - Phí - Lệ phí; Hành chính; Lao động - Tiền lương - Phụ cấp; Tư pháp - Hộ tịch; Chính sách kinh tê - xã hội; Tài chính - Ngân hàng - Tín dụng; Tài nguyên - Môi trường... sẽ có hiệu lực thi hành.  
12/01/2014 03:01 PM
Test mục văn bản!!