Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Mon, Day 01/06/2020 10:18 AM
I. LÃNH ĐẠO HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ VĨNH PHÚC NHIỆM KÝ 2017-2022
I. LÃNH ĐẠO HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ VĨNH PHÚC NHIỆM KÝ 2017-2022

I. LÃNH ĐẠO HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ VĨNH PHÚC, NHIỆM KÝ 2017-2022.

1. Chủ tịch Hội: Đặng Quang Tùng - CTHĐQT - TGĐ HTX VLXD Tuổi Trẻ

Điện Thoại: 02113 840 070

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Tuệ - TGĐ Công ty TNHH TM & XD Phúc Thắng

Điện thoại: 02113 854 802

3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Biện - TGĐ Công ty Cổ phần Thép Trường Biện

Điện Thoại: 02113 857 529

4. Phó Chủ tịch: Bùi Trường Sơn - GĐ Công ty TNHH DVVH Trường Sơn

Điện thoại: 02113 862928

5. Phó chủ tịch: Lê Thị Thủy - GĐ Công ty TNHH TM & XD Úy Thủy

Điện thoại: 02113871012

6. Phó chủ tịch: Hoàng Quang Vinh - CTHĐQT - TGĐ Công ty CP Đầu Tư Tam Sơn

Điện Thoại: 0968 678 688

II.GIỚI THIỆU CHUNG

Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Vĩnh Phúc đ­ược thành lập theo quyết định số: 3264/ QĐ-UB ngày 5/9/2002 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Hội Doanh nghiệp trẻ hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, theo Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, là thành viên tập thể của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc.

Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Vĩnh Phúc (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội- nghề nghiệp tự nguyện của các nhà Doanh nghiệp trẻ Vĩnh Phúc. Hội đoàn kết tập hợp các Nhà doanh nghiệp trẻ Vĩnh Phúc không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu vì sự phát triển thành đạt của Hội viên, tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Đất nước với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Trong công cuộc đổi mới Đất nước, lực lượng Doanh nghiệp trẻ từng bước phát triển,trưởng thành và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội. Bước và thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tài năng và sức trẻ, đoàn kết cùng phấn đấu cho sự phồn vinh của Đất nước.

Hội hoạt động theo hiến pháp, pháp luật Việt Nam và theo điều lệ Hội. Hội chịu sự lãnh đạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sự quản lý Nhà nước của Uỷ ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Hội là thành viên tập thể của Hội LHTNVN.

Hội quan hệ, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận, phù hợp vơí thông lệ và các tập quán quốc tế.

DNTVP

Các tin đã đưa ngày: