Trang chủ
Trang chủ
Tue, Day 20/03/2018 13:04 PM
Quy chế Chương trình Bình chọn DNT Khởi nghiệp xuất sắc 2018
  QUY CHẾ BÌNH CHỌN VÀ TRAO DANH HIỆU DOANH NHÂN TRẺ  KHỞI NGHIỆP XUẤT SẮC (Ban hành kèm theo Quyết định số: 103-QĐ/TWH, ngày 10 tháng 3 năm 2016 của  Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam)    

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1: Bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc là chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Sao Đỏ và Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp chủ trì tổ chức thường niên.
 
Điều 2: Mục đích chương trình
- Tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, từ đó khơi dậy trong thanh niên Việt Nam khát vọng khởi nghiệp vì một đất nước ngày một phát triển hơn.
- Đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc tiếp tục phát triển, trưởng thành.
- Tìm kiếm và đào tạo thế hệ doanh nhân trẻ kế cận trong tương lai và những gương mặt xứng đáng để tôn vinh cho Giải thưởng Doanh nhân trẻ Sao Đỏ.
- Thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, và bồi dưỡng các thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam.
Điều 3: Cơ quan thường trực của Chương trình là Văn phòng Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình theo đúng Quy chế này.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN
 
Điều 4: Đối tượng được xét trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc là các doanh nhân trẻ trong toàn quốc, có đơn đăng ký và hồ sơ hợp lệ tham gia chương trình.
 
Điều 5: Điều kiện và tiêu chí bình chọn
 
5.1. Tiêu chí đối với doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của ứng viên
- Doanh nghiệp thành lập và hoạt động không quá 10 năm, đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển cộng đồng.
5.2. Tiêu chí đối với cá nhân ứng viên
- Là công dân Việt Nam, tuổi không quá 35, không phân biệt thành phần kinh tế, dân tộc, tôn giáo, là người đứng đầu doanh nghiệp.
- Có thành tích xuất sắc trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.
- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.
Các tiêu chí cụ thể do đơn vị chủ trì Chương trình xây dựng và ban hành phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế hàng năm.
III. HỒ SƠ, QUY TRÌNH BÌNH CHỌN, HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN
 
Điều 6: Qui trình bình chọn
6.1. Giới thiệu đề cử và ứng cử
 
6.1.1. Các đầu mối giới thiệu, đề cử
Căn cứ các tiêu chuẩn qui định tại Điều 5, Uỷ ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị, cá nhân gồm Hội Doanh nhân trẻ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành, ngành, các hiệp hội, Câu lạc bộ Khởi nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên quan khác tổ chức chọn lựa, lập hồ sơ giới thiệu Doanh nhân trẻ xuất sắc tham gia Chương trình.
 
6.1.2. Ứng cử
Các doanh nhân trẻ tiêu biểu đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 có thể tự ứng cử tham gia chương trình.
Hồ sơ của ứng cử viên làm theo mẫu do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ban hành và gửi về Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
Việc giới thiệu, đề cử và ứng cử được tổ chức thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ban hành.
 
6.2. Sơ tuyển
- Căn cứ yêu cầu và điều kiện cụ thể của năm tổ chức chương trình, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ra quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển toàn quốc với các thành viên đại diện cho Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Sao Đỏ, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp.
- Văn phòng Uỷ ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nghiên cứu hồ sơ ứng viên, căn cứ Qui chế và các tiêu chí bình chọn để chọn ra những hồ sơ hợp lệ trình Hội đồng sơ tuyển toàn quốc xem xét.
- Hội đồng sơ tuyển toàn quốc căn cứ Qui chế và các tiêu chí bình chọn lựa chọn ra tối đa 130 hồ sơ Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất trình Hội đồng bình chọn chung tuyển toàn quốc xem xét.
 
6.3. Thẩm định thực tế
Căn cứ vào kết quả Hội nghị sơ tuyển, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức các đoàn thẩm định thực tế đối với các hồ sơ để lấy thêm thông tin phục vụ Hội đồng bình chọn chung tuyển toàn quốc. 
Công tác thẩm định do Hội Doanh nhân trẻ địa phương, ngành nơi doanh nghiệp của ứng viên đóng trụ sở trực tiếp thực hiện.
Ứng viên Doanh nhân trẻ tham gia Chương trình không được tham gia đoàn thẩm định.
 
6.4. Hội đồng bình chọn chung tuyển toàn quốc
- Căn cứ yêu cầu và điều kiện cụ thể của năm tổ chức chương trình, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ra quyết định thành lập Hội đồng bình chọn chung tuyển toàn quốc với các thành viên bao gồm đại diện: Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Sao Đỏ, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp, Hội DNT địa phương, ngành và đại diện một số cơ quan, tổ chức liên quan, chuyên gia kinh tế, báo chí.
Ứng viên Doanh nhân trẻ tham gia Chương trình không được tham gia Hội đồng chung tuyển.
- Hội đồng bình chọn chung tuyển toàn quốc căn cứ vào các tiêu chí bình chọn đã ban hành và hồ sơ các ứng viên đã qua sơ tuyển, kết quả thẩm định hồ sơ để bình chọn ra tối đa 100 Doanh nhân trẻ xuất sắc nhất để trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.
- Hội đồng bình chọn chung tuyển toàn quốc bình chọn ra 10 Doanh nhân trẻ xuất sắc nhất trao Cúp Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.
 
6.5. Tổ chức Lễ trao Danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc
Văn phòng Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là Cơ quan thường trực của Chương trình tổ chức Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.
IV. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 7: Hình thức khen thưởng, quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nhân trẻ được trao Danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc
 
7.1. Hình thức khen thưởng
- Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
- Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc do Uỷ ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng.
- 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất được nhận Cúp Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. 
 
7.2. Quyền lợi
- Thông tin Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc được đăng trên Kỷ yếu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.
- Được mời và công nhận là đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần gần nhất.
- Được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Sao Đỏ và Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị kinh doanh để tiếp tục trưởng thành.
- Được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xem xét giới thiệu, đề cử nhận các Giải thưởng của Nhà nước và của các tổ chức trong nước và quốc tế khác.
- Được xem xét đề xuất thụ hưởng nguồn vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các Câu lạc bộ trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thành lập.
- Được tham gia các hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam như: xúc tiến thương mại, liên kết giao thương, đối thoại chính sách, hợp tác quốc tế…
 
7.3. Nghĩa vụ
- Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của cá nhân đoạt danh hiệu: tích cực tham dự các hoạt động chung dành cho các cá nhân đoạt danh hiệu; hợp tác cùng Uỷ ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Sao Đỏ, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp và các cơ quan, tổ chức hữu quan để xây dựng, bảo vệ và nâng cao uy tín của danh hiệu.
- Tích cực xây dựng hình ảnh của cá nhân, thương hiệu của doanh nghiệp, không ngừng duy trì và nâng cao uy tín cá nhân, tính cạnh tranh của thương hiệu doanh nghiệp so với các tiêu chí đã nêu trong hồ sơ tham dự. 
- Nhận danh hiệu và tham dự lễ trao danh hiệu đầy đủ theo Quy định của Ban Tổ chức. Nếu ứng viên được bình chọn đoạt danh hiệu nhưng từ chối không nhận danh hiệu hoặc không tham dự lễ trao danh hiệu mà không có lý do chính đáng bằng văn bản thì sẽ không được tham gia kỳ bình chọn tiếp theo.
 
Điều 8: Điều khoản thi hành
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Ban thư ký Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Sao Đỏ, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp, Hội, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành, ngành có trách nhiệm phối hợp triển khai tổ chức bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc theo đúng các quy định của Quy chế này.
 
Trong quá trình tổ chức thực hiện có nội dung nào cần sửa đổi, bổ sung, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có trách nhiệm báo cáo trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xem xét quyết định./.
THEO ỦY BAN TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

 

 

Các tin đã đưa ngày: