Chính sách pháp luật
Chính sách pháp luật
Fri, Day 10/01/2014 17:40 PM
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Ngày 08/08/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký quyết định số 1889/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 08/08/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký quyết định số 1889/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

 
   

Số: 1889/QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 8  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 278/TTr-SNV ngày 24/7/2012 về việc thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập BanXúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:Vinh Phuc Investment Promotion Agency (viết tắt là:IPA Vinh Phuc).

BanXúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây gọi tắt là Ban) là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh và sự quản lý hành chính của Văn phòng UBND tỉnh.

Ban có chức năng tham mưu, giúp Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ, thu hút đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh. Là đầu mối tiếp xúc, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông”. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ đầu tư trong suốt quá trình dự án hoạt động.

Ban là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Banđặt tại Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: số 38 - 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và cơ chế tài chính của Ban:

I. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xúc tiến, cải thiện môi trường đầu tư:

a) Chủ trì, giúp Ban chỉ đạo, UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về xúc tiến, hỗ trợ đầu tư.

b) Phối hợp, nghiên cứu giúp Ban chỉ đạo, UBND tỉnh xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xúc tiến, hỗ trợ đầu tư;

c) Giúp Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin, cơ chế, chính sách, pháp luật xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp gắn với Hệ thống đối thoại: Doanh nghiệp và chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc;

d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

2. Tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính về đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban chỉ đạo, UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông”.

b) Là đầu mối tiếp nhận hồ sơ dự án, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho các nhà đầu tư, như sau:

- Thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư FDI, DDI:

+ Khảo sát địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

+ Giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng.

+ Cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Đăng ký đầu tư (kể cả Đăng ký kinh doanh, Khắc dấu, Đăng ký mã số thuế).

+ Thẩm định: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường; Đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường; Phòng cháy chữa cháy.

+ Các thủ tục về đất đai: Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Cấp giấy phép xây dựng.

- Thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước:

+ Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Thẩm định bổ sung gia hạn thời gian thi công công trình.

+ Thẩm định bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

- Các thủ tục hành chính khác có liên quan được UBND tỉnh giao.

c) Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ và thực hiện dịch vụ giải quyết các thủ tục hành chính khác có liên quan, giúp nhà đầu tư trong suốt quá trình dự án đầu tư hoạt động.

3. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp:

a) Giúp Ban chỉ đạo, UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp về đối thoại và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệpvới các cơ quan hành chính tỉnh Vĩnh Phúc.

b) Thiết lập hệ thống thông tin đối thoại giữa nhà Đầu tư, Doanh nghiệp với các cơ quan hành chính tỉnh Vĩnh Phúc; là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, phản ánh kiến nghị của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đề xuất Ban chỉ đạo, UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư trước và sau khi dự án đi vào hoạt động.

c) Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn định hướng;lập hồ sơ một số dự án trong danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư được cấp có thẩm quyền giao.

d) Phối hợp tổ chức phổ biến các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực và các kỹ năng mềm cho doanh nghiệp có hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

4. Nhiệm vụ, quyền hạn khác:

a) Giúp Ban chỉ đạo và Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện một sốnhiệm vụ: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư.

b) Tham dự các phiên họp định kỳ và đột xuất của UBND tỉnh; các cuộc họp, làm việc bàn về xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban ngành thuộc tỉnh.

c) Ban chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế làm việc của Ban báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

d) Quản lý tổ chức biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Ban theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Ban:

1. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc (trước mắt Giám đốc do Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm). Giám đốc Ban chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.

Phó Giám đốc Ban phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Ban phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các phòng chuyên môn giúp việc Giám đốc Ban, gồm có:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Xúc tiến đầu tư

- Phòng Một cửa liên thông

- Phòng Dịch vụ và Hỗ trợ doanh nghiệp

- Phòng Công nghệ thông tin truyền thông

Mỗi phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Giám đốc Ban quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng theo quy định.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng và các công chức, viên chức của Ban thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ và các quy định hiện hành.

4. Biên chế của Ban: Do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trong tổng biên chế của Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều động biệt phái, bố trí kiêm nhiệm một số công chức, viên chức thuộc các đơn vị có liên quan đến làm việc tại Ban. Căn cứ biên chế được giao và nhu cầu công việc, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư phối hợp với Sở Nội vụ để thực hiện việc tiếp nhận, tuyển chọn và quyết định tuyển dụng viên chức theo quy định phân cấp của tỉnh.

III. Cơ chế tài chính của Ban:

- Ban là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

- Kinh phí hoạt động của Ban: Do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các Huyện, Thành, Thị, Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

Phùng Quang Hùng

Các tin đã đưa ngày: