Tin tức tổng hợp
Tin tức tổng hợp
Tue, Day 02/12/2014 08:27 AM
Tiếp tục Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho DN
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014.

                                                                          

Theo đó, sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp đã được phê duyệt theo Quyết định 585/QĐ-TTg ngày 5/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014, thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020.

Bên cạnh đó, điều chỉnh mục tiêu chung, định hướng, tiến độ thực hiện, danh mục nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020.

Cụ thể, mục tiêu chung, định hướng tiếp tục thực hiện Chương trình giai đoạn 2015 - 2020 bảo đảm phù hợp với các mục tiêu xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó, việc triển khai Chương trình gắn với việc triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

Việc tiếp tục thực hiện Chương trình đến năm 2020, bám sát mục tiêu, yêu cầu của Nghị định66/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hướng trọng tâm đến việc hỗ trợ trực tiếp, thiết thực nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các cam kết quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Các hoạt động cụ thể của Chương trình được triển khai bảo đảm phát huy hiệu quả của Chương trình giai đoạn 2010 - 2014, không chồng chéo với các chương trình, dự án khác hỗ trợ cho doanh nghiệp; lồng ghép với các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp đang thực hiện để bảo đảm tính đồng bộ của các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, phát huy tối đa mọi nguồn lực, tránh lãng phí; tăng cường sự tham gia, phối hợp tích cực, hiệu quả của các Bộ, ngành, UBND các cấp, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; huy động các nguồn lực xã hội vào công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt khuyến khích sự tham gia chủ động và tích cực của các doanh nghiệp vào việc tổ chức, thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 bao gồm 3 dự án: 1- Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 2- Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; 3- Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể.

 

 

Giai đoạn 2010-2014 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt là việc phối hợp liên ngành triển khai thực hiện bước đầu đạt kết quả tích cực. Sau 4 năm, các hoạt động của Chương trình đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức pháp lý, thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Doanh nghiệp được tiếp cận thông tin, chính sách pháp luật, được hỗ trợ tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; giúp doanh nghiệp phòng, chống rủi ro pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

 

                                                                                                                                                                                         Theo chinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: