Lịch sử hình thành
05/11/2015 08:11 AM
Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Vĩnh Phúc đ­ược thành lập theo quyết định số: 3264/ QĐ-UB ngày 5/9/2002 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Hội Doanh nghiệp trẻ hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, theo Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, là thành viên tập thể của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc.